Szkolny klub ekologów XXIX edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkolny klub ekologów XXIX edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkolny klub ekologów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków segregacji odpadów, zwrócenie uwagi na duże znaczenie recyklingu.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania certyfikatu „Opiekun szkolnego klubu ekologów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 7 spośród 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Opracowanie w formie dowolnej pracy plastycznej/technicznej planu szkoły z uwzględnieniem miejsc, w których znajdują się pojemniki do segregacji śmieci, miejsce zbiorki baterii, nakrętek czy makulatury. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie przez uczniów dla uczniów miniwykładów (minimum 3 spotkania) na temat segregacji odpadów i recyklingu. Ocena na podstawie sprawozdania, fotorelacji z przebiegu spotkań oraz (nieobowiązkowo) prezentacji multimedialnych stworzonych na potrzebę miniwykładów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Moja EKO-szkoła”, która będzie informowała o akcjach ekologicznych prowadzonych w szkole. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotografii gazetek przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Opracowanie przez nauczyciela testu ekologicznego dla uczniów i przeprowadzenie konkursu ekologicznego z jego wykorzystaniem. Ocena na podstawie sprawozdania oraz testu przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego „EKOLOGIA na codzień”. Prace dotyczyć mają tematyki ekologicznej z uwzględnieniem segregacji i/lub recyklingu. Ocena na podstawie sprawozdania oraz 3 prac plastycznych wyłonionych przez jury szkolne przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja zbiórek surowców wtórnych (co najmniej 3 rodzajów). Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji z przebiegu wystawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Opracowanie ekologicznej gry edukacyjnej (gra planszowa, karciana itp.) Ocena na podstawie sprawozdania oraz modeli gier wraz z opisem zasad przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego”, których celem będzie nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu ekologów” w okresie od 01.12.2023 r. do 01.02.2024 r., który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 5 grudnia 2023 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 kwietnia 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Szkolny klub ekologów”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@edukacjaprzyrodnicza.com

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!